BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml

Nie je na sklade
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
BioMenü Bio Čajovník (juhoafrický) esenciálny olej 10 ml
Len na vonkajšie použitie!
N/A
Zaregistrujte sa alebo sa prihláste pre zvýhodnené ceny
7,30
Jednotková cena: 0,73 €/mililitra

Supersila sveta esenciálnych olejov!

Okrem príjemnej vône esenciálneho oleja extrahovaného z čajovníka sa dá využiť na mnoho spôsobov


POZOR! Darčekovú kartu si objednajte samostatne! Ďalší produkt do košíka nepridávajte!

Pre esenciálny olej vyberte aj nosný olej

Ponuky balíka
Podrobnosti

Je pravda, že čajovníkový olej je superveľmocou sveta esenciálnych olejov. Mimoriadne všestranný a obľúbený, priamo na pokožku alebo v iných formuláciách.

Olej z čajovníka, ktorý je známy svojimi antiseptickými vlastnosťami a vlastnosťami hojenia rán, poskytuje nielen široké spektrum aplikácií, ale aj príjemnú sviežu vôňu.

Jeho použitie v čistiacich prostriedkoch, starostlivosti o domáce zvieratá, liečivých prípravkoch, masážach a samozrejme pleťových mliekach je veľmi všestranné.

Je to silná zložka sama o sebe, účinne pomáha pri liečbe akné a jaziev po akné a znižuje zápal. Je tiež obľúbený v produktoch starostlivosti o vlasy vďaka svojej schopnosti upokojiť pokožku hlavy a znížiť šupinatenie.

Bio; Vegánsky; Z prírodných materiálov; Neožiarené; Bez umelých aróm; Bez umelých farbív; Bez konzervačných látok; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neobsahujúce pridaný cukor

Dávkovanie, odporúčané použitie, skladovanie

Jedna dávka = pár kvapiek podľa potreby

Na aromaterapiu (čerstvý čajovník), antiseptikum, hojenie rán, čistenie, starostlivosť o domáce zvieratá, masáže, produkty starostlivosti o pokožku a vlasy

Riedenie na lokálne použitie (kvapky/nosný olej): dojčatá 0,3 % (1 kvapka/1 polievková lyžica), deti 1 % (1 kvapka/1 čajová lyžička), dospelí 2-4 % (3-6 kvapiek/1 čajová lyžička)

Zloženie

100% organický olej z listov Melaleuca Alternifolia; Kozmetické alergény: linalool < 0,1 %, limonén < 5,0 %; Krížová kontaminácia potravinovými alergénmi je možná: obilniny (obsahujúce lepok), lieskové orechy, sója, mlieko, orechy, zeler, horčica, sezam

Tabuľka zložiek

 Na jednotku
100 ml
Linalool≤ 0.1%
Limonene≤ 5.0%

Priemerné hodnoty. Pravidelne kontrolujeme naše výživové informácie.

Varovania
 • Obsahovaťprírodný alfa pinén, a-terpinén, beta pinén, g-terpinén, limonén, terpinén-4-ol
 • PozornostNebezpečenstvo
 • H226Horľavá kvapalina a pary
 • H302Škodlivý po požití
 • H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H315Dráždi kožu
 • H317Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H401Toxický pre vodné organizmy
 • H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P273Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P262Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
 • P301+P310PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P305+P351+P338PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P331Nevyvolávajte zvracanie.
 • P391Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P210Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P240Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241Používajte elektrické, ventilačné, osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242Používajte neiskriace prístroje.
 • P243Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P261Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
 • P264Po manipulácii starostlivo umyte ruky a exponovanú pokožku.
 • P270Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • P272Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
 • P301+P312PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P302+P352PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P303+P361+P353PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 • P313Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P321Odborné ošetrenie (pozri lekárske poradenstvo na etikete).
 • P330Vypláchnite ústa.
 • P332+P313Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P333+P313Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P337+P313Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P362Kontaminovaný odev vyzlečte.
 • P363Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
 • P370+P378V prípade požiaru: na hasenie použite oxid uhličitý, suchý prášok alebo pena.
 • P403+P235Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P405Uchovávajte uzamknuté.
 • P501Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
 • GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
  Horľavé
  Nebezpečenstvo pre zdravie
  Vážne ohrozenie zdravia
  Nebezpečný pre životné prostredie
 • KvalitaKeďže ide o prírodný produkt, nutričné ​​vlastnosti sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a v priebehu času.
Údajov
Typ
Esenciálny olej
Miesto pôvodu
Južná Afrika
Čiarový kód
5999860122708
CAS číslo

Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts, ktoré sa používa na identifikáciu chemických látok (chemických prvkov, zlúčenín)

85085-48-9 / 68647-73-4
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

285-377-1
Obsah

Je možná minimálna odchýlka

10 mililitra
Denná porcia
pár kvapiek podľa potreby
Koľko denných dávok?
nemožno určiť dávka/produkt
Šírka

os X

2,5 cm
Výška

os Y

2,5 cm
Hrúbka

os Z

7,5 cm
Cista hmotnost

Je možná minimálna odchýlka

10 g/sklo
EAN číslo
K0460
Hmotnosť
45 g/sklo
Doplnkové produkty
Podobné produkty
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor