Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

https://www.biomenu.sk - platné od tohto dátumu: 2024-03-20

Preambula

Vitajte na našej stránke! Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru pri nákupe!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte prosím našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Tiráž: údaje Poskytovateľa služby (Predávajúci, Spoločnosť).

Názov: Caleido IT-Outsource Kft.

Sídlo: 1131 Budapešť, Reitter Ferenc utca 132.

Poštová adresa: 1131 Budapešť, Reitter Ferenc utca 132.

Registračný orgán: Obchodný register hlavného súdu v Maďarsku

IČO: 01-09-962010

Daňové číslo: 23362493-2-41

Číslo prevádzkovej licencie

XIII/13244/2017/B

NEJAKÉ licenčné číslo

AA2688947

číslo EORI/VPID

HU0007881215

Registračné číslo komory

BU23362493

Zástupca: generálny riaditeľ Béla Csíkhelyi, generálny riaditeľ Zoltán Fromm

Telefónne číslo: +36 30 450 3002

E-mail: hello@biomenu.eu

Webstránka: https://www.biomenu.sk

Číslo bankového účtu: BE19 9673 5593 6412

Registračné číslo ochrany údajov: NAIH-56299/2012

Údaje poskytovateľa hostingu

Názov: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: unas@unas.hu

Webstránka: unas.hu

Koncepty

Tovar: ponúkaný na Webovej stránke a určený na predaj na Webovej stránke:

 • hnuteľná vec vrátane vody, plynu a elektriny v nádobách, fľašiach alebo inak v obmedzenom množstve alebo určenom objeme, a
 • hnuteľná vec, ktorá zahŕňa digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s nimi spojená takým spôsobom, že v prípade neexistencie príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nemohol plniť svoju funkciu (ďalej len: tovar obsahujúci digitálne prvky)

Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci, ktoré zahŕňajú digitálny obsah alebo digitálne služby alebo sú s nimi spojené takým spôsobom, že by tovar nemohol plniť svoje funkcie bez príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby

Digitálny obsah: údaje vytvorené alebo poskytnuté v digitálnej forme

Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca za účelom mimo rámec svojho samostatného povolania a ekonomickej činnosti, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar alebo je príjemcom obchodných oznámení alebo ponúk súvisiacich s tovarom. Pri aplikácii pravidiel o zmierovacom orgáne - s výnimkou aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia 2006/2004/ ES a Smernice 2009/22/ES – okrem uvedeného mimovládna organizácia, cirkevná právnická osoba, bytové družstvo, bytové družstvo konajúce na účely mimo samostatného povolania a predmetu hospodárskej činnosti podľa osobitného zákona, ktoré kupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar alebo v súvislosti s tovarom obchoduje, je považovaný za spotrebiteľa, ktorý je príjemcom komunikácie alebo ponuky. V rámci vnútorného trhu o opatreniach proti neodôvodneným obmedzeniam územného obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla, ako aj nariadenia 2006/2004/ES a (EÚ) 2017/2394, ako aj ako 2009/22/ES na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa smernica [ďalej len: nariadenie (EÚ) 2018/302], spotrebiteľ, ktorý v r. okrem vyššie uvedeného je zákazníkom podľa nariadenia (EÚ) 2018/302 aj podnikateľom

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, ktorej jedným subjektom je spotrebiteľ

Funkčnosť: schopnosť tovaru obsahujúceho digitálne prvky, digitálny obsah alebo digitálnu službu vykonávať funkcie zodpovedajúce jeho účelu

Výrobca: výrobca Tovaru, v prípade dovážaného Tovaru dovozca, ktorý Tovar dováža na územie Európskej únie, ako aj každá osoba, ktorá uvedením názvu, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku Tovaru, sa prezentuje ako výrobca

Interoperabilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Kompatibilita: schopnosť tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby obsahujúcej digitálne prvky fungovať – bez potreby konverzie – s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa tovar, digitálny obsah alebo digitálne služby rovnakého typu bežne používajú spolu

Webová stránka: táto webová stránka, ktorá slúži na uzatvorenie zmluvy

Zmluva: Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej korešpondencie

Trvanlivé dátové médium: akékoľvek zariadenie, ktoré spotrebiteľovi alebo podniku umožňuje uchovávať údaje, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý je stále dostupný v budúcnosti a po dobu vhodnú na účel týchto údajov, ako aj na zobrazenie uložených údajov v nezmenenej podobe

Zariadenie umožňujúce komunikáciu medzi neprítomnými stranami: zariadenie, ktoré je vhodné na vyhlásenie zmluvy v neprítomnosti strán - za účelom uzavretia zmluvy. Takýmto zariadením je najmä adresný alebo neadresný formulár, štandardný list, inzerát uverejnený v tlačovom produkte s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón, fax a zariadenie poskytujúce prístup na internet.

Zmluva o neprítomnosti: spotrebiteľská zmluva, ktorá sa uzatvára bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v rámci systému predaja na diaľku organizovaného za účelom poskytovania tovaru alebo služieb v súlade so zmluvou, a to tak, že za účelom uzavretia zmluvy využívajú zmluvné strany zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu len medzi neprítomnými stranami

Podnikanie: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti

Kupujúci/Vy: osoba, ktorá uzatvára zmluvu prostredníctvom webovej stránky s ponukou nákupu

Záruka: V prípade zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len spotrebiteľská zmluva) podľa Občianskeho zákonníka,

 1. záruka poskytnutá na plnenie zmluvy, ktorú sa spoločnosť zaväzuje dobrovoľne popri alebo bez svojej zákonnej povinnosti riadne plnenie zmluvy, a
 2. povinná záruka na základe zákona

Kúpna cena: protihodnota, ktorá sa má zaplatiť za Tovar a za poskytnutie digitálneho obsahu.

Platná legislatíva

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, pričom platia najmä tieto právne predpisy:

 • CLV z roku 1997. Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou
 • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku
 • 151/2003. (IX.22.) nariadenie vlády o povinnej záruke na predmety dlhodobej spotreby
 • 45/2014. (II.26.) nariadenie vlády o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • 19/2014. (IV.29.) Vyhláška NGM o procesných pravidlách vybavovania záručných a záručných nárokov na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • LXXVI z roku 1999 zákon o autorskom práve
 • CXII z roku 2011 Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 (28. februára 2018) o postupe proti neoprávneným územným obmedzeniam obsahu a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti zákazníka, miesta bydliska alebo sídla v rámci vnútorného trhu , a 2006/2004/ES a Nariadenie (EÚ) 2017/2394, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/22/ES
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • 373/2021 o podrobných pravidlách zmlúv o predaji a kúpe tovaru a poskytovaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (VI. 30.) Vládne nariadenie

Rozsah a prijatie Všeobecných obchodných podmienok

Obsah zmluvy medzi nami určujú - okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov - tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP). V súlade s tým tieto obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, termíny plnenia, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Podmienkach, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke.

Pred dokončením objednávky ste povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, je maďarčina.

Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP nie sú písomnými zmluvami, predávajúci ich neukladá.

Elektronická faktúra

Naša spoločnosť CXXVII roku 2007. Zákon § 175. používa elektronickú faktúru podľa Akceptovaním týchto VOP dávate súhlas na použitie elektronickej faktúry.

Ceny

Ceny je potrebné chápať v mene zvolenej Kupujúcim a zahŕňajú DPH stanovenú príslušným zákonom. Nie je možné vylúčiť možnosť zmeny cien zo strany Predávajúceho z dôvodu obchodnej politiky. Zmeny cien sa netýkajú už uzatvorených zmlúv. Ak Predávajúci nesprávne uviedol cenu a bola prijatá objednávka na Tovar, avšak zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, Predávajúci bude postupovať na základe časti „Nesprávny cenový postup“ Všeobecných obchodných podmienok.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Za zjavne chybne uvedenú cenu sa považuje:

 • cena 0 HUF,
 • cena znížená so zľavou, ale s chybne uvedenou zľavou (napr.: pri 10 EUR produkte pri 20 % zľave je produkt ponúkaný za 5 EUR).

V prípade chybne uvedenej ceny ponúka Predávajúci možnosť zakúpenia Tovaru za skutočnú cenu, na základe ktorej sa Kupujúci môže rozhodnúť, či si objedná Tovar za skutočnú cenu alebo objednávku zruší bez nepriaznivých právnych následkov.

Možnosti spracovania sťažností a právneho vymáhania

Spotrebiteľ môže uplatniť záručnú reklamáciu tovaru alebo reklamáciu správania, činnosti alebo opomenutia predávajúceho na nasledujúcich kontaktoch a spôsoboch:

Spotrebiteľ môže ústne alebo písomne oznámiť spoločnosti svoju sťažnosť , ktorá sa týka konania, činnosti alebo opomenutia spoločnosti, alebo osoby konajúcej v záujme alebo prospech spoločnosti, ktorá priamo súvisí s distribúciou alebo predajom tovaru. tovar spotrebiteľom.

Spoločnosť musí ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a v prípade potreby ju napraviť. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo okamžité vybavenie reklamácie nie je možné, spoločnosť je povinná reklamáciu a svoje stanovisko k nej bezodkladne zaevidovať a jej kópiu odovzdať spotrebiteľovi mieste v prípade ústnej sťažnosti podanej osobne. Ak ide o ústnu sťažnosť komunikovanú telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb, musí byť zaslaná spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní - v súlade s predpismi pre odpoveď na písomnú sťažnosť - súčasne s odoslaním písomnej sťažnosti. vecnú odpoveď. V ostatnom je povinný pri písomnej reklamácii postupovať nasledovne.

Ak priamo uplatniteľný právny akt Európskej únie neustanovuje inak, spoločnosť je povinná na písomnú sťažnosť odpovedať do 30 dní od jej doručenia písomne zdôvodneným spôsobom a prijať opatrenia na jej oznámenie. V prípade zamietnutia reklamácie je podnikateľ povinný písomne informovať spotrebiteľa o tom, ktorý orgán alebo zmierovací orgán môže so svojou reklamáciou začať konanie - podľa jej povahy. Informácie musia zahŕňať aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje a poštovú adresu príslušného orgánu a zmierovacieho orgánu podľa miesta bydliska alebo pobytu spotrebiteľa. Informácie musia zahŕňať aj to, či spoločnosť urobila všeobecné vyhlásenie, že sa podriadila rozhodnutiu zmierovacej rady.

Ak sa počas rokovaní nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom, spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

Postup ochrany spotrebiteľa

Je možné podať sťažnosť orgánom na ochranu spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ spozoruje porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa podľa miesta bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy prvého stupňa ochrany spotrebiteľa vykonávajú úrady hlavného mesta a kraja príslušné podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ich zoznam nájdete tu: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania v súlade so zákonom V z roku 2013 Občiansky zákonník a zákonom CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. podľa ustanovení zákona.

Postup zmierovacej rady

Ak zamietneme vašu sťažnosť spotrebiteľa, máte právo odvolať sa na príslušný orgán v mieste vášho bydliska alebo bydliska alebo na Zmierovaciu komisiu, ktorú ste v žiadosti označili. Podmienkou začatia konania zmierovacieho orgánu je, že sa spotrebiteľ priamo pokúsi o urovnanie sporu s dotknutým podnikateľom.

Zmierovacia komisia – pokiaľ spotrebiteľ nepožiada o osobné vypočutie – vedie pojednávanie online bez osobnej prítomnosti a prostredníctvom elektronického zariadenia, ktoré zabezpečuje simultánny prenos zvuku a obrazu (ďalej len: online vypočutie).

Spoločnosť má povinnosť spolupracovať na konaní zmierovacej komisie, v rámci ktorej sme povinní v lehote zaslať našu odpoveď na výzvu zmierovacej komisie. S výnimkou aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 524/2013/EÚ z 21. mája 2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 2006/2004 a smernice 2009/22/ES, spoločnosť je oprávnená uzavrieť zmier na pojednávaní je povinná zabezpečiť účasť osoby. Na online pojednávaní sa musí online zúčastniť zástupca spoločnosti oprávnenej na vytvorenie vyrovnania. Ak spotrebiteľ požiada o osobné vypočutie, musí sa na pojednávaní online zúčastniť aspoň zástupca spoločnosti poverený uzavretím zmieru.

Viac informácií o zmierovacích radách je dostupných tu: https://www.bekeltetes.hu

Postup zmierovacej rady v prípade osôb, ktoré sa nepovažujú za spotrebiteľov

Spotrebiteľ je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa mimovládna organizácia, cirkevná právnická osoba, bytové družstvo, bytové družstvo konajúce na účely mimo samostatného výkonu povolania a predmetu hospodárskej činnosti podľa osobitného zákona, ktorá nakupuje, objednáva, prijíma , používa alebo používa tovar v konaní Zmierovacej komisie alebo príjemca obchodnej komunikácie alebo ponúk súvisiacich s tovarom.

Zmierovacia komisia je oprávnená kontrolovať a skúmať existenciu spotrebiteľskej kvality. Rokovací poriadok sa riadi pravidlami napísanými pod Zmierovacou radou.

Online platforma riešenia sporov

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, a tak majú možnosť riešiť svoje právne spory súvisiace s online nákupmi vyplnením prihlášky a vyhnúť sa tak súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktorú ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj na riešenie sporov online.
Na portáli si s obchodníkom, na ktorého ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, ktorý chcete poveriť vybavovaním reklamácie.

Platforma riešenia sporov online je dostupná tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Copyright

LXXVI z roku 1999 o autorských právach. Zákona (ďalej: Szt.) § 1 (1) je webová stránka považovaná za autorské dielo, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. Na Szt. Na základe § 16 ods. 1 sa zakazuje neoprávnené používanie grafických, textových a softvérových riešení a počítačových programov na webovej stránke, ako aj používanie akejkoľvek aplikácie, pomocou ktorej je možné web alebo akúkoľvek jeho časť upraviť. Akýkoľvek materiál z webovej stránky a jej databázy je možné prevziať len s písomným súhlasom držiteľa práv. Za súhlas s používaním sa považuje aj použitie stiahnuteľného obsahu sprístupneného registráciou v samostatnej položke menu na webovej stránke registrovanou spoločnosťou/osobou pre vlastné účely. Držiteľ práv: Caleido IT-Outsource Kft.

Ostatné hodnotenia

Náš internetový obchod využíva službu správy názorov na
www.arukereso.hu prevádzkovanú spoločnosťou Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759). Súvisiace informácie o správe údajov si môžete pozrieť kliknutím sem .

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je niektorý bod Všeobecných obchodných podmienok právne neúplný alebo neplatný, zostávajú ostatné body zmluvy v platnosti a namiesto neplatnej alebo nesprávnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Informácie o prevádzke tovaru obsahujúceho digitálne prvky, ako aj o platnom technickom ochrannom opatrení

Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje zobrazené na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problému je možné pôvodný dátový obsah obnoviť. Údaje zobrazené na webovej stránke sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sa ukladajú s primeranou úrovňou šifrovania a na ich kódovanie sa používa hardvérová podpora zabudovaná v procesore.

Informácie o základných vlastnostiach Tovaru

Na webovej stránke uvádzame informácie o podstatných vlastnostiach Tovaru, ktoré je možné zakúpiť v popise každého Tovaru.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za pravdivosť poskytnutých údajov

Počas procesu objednávania, pred finalizáciou objednávky, môžete kedykoľvek zmeniť zadané údaje (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje je možné opraviť aj v prípade, že ste už prešli na ďalšiu stránku ). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytnete, boli zadané správne, pretože Tovar bude fakturovaný a doručený na základe údajov, ktoré poskytnete. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nesprávne zadaná e-mailová adresa alebo presýtenie úložného priestoru prislúchajúceho k schránke môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a znemožnenie uzatvorenia zmluvy. Ak kupujúci dokončil svoju objednávku a zistí chybu v zadaných údajoch, musí čo najskôr iniciovať úpravu svojej objednávky. Zmeny nesprávnej objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu zaslaním listu z e-mailovej adresy uvedenej pri objednávke alebo telefonicky predávajúcemu.

Použitie webovej stránky je

Nákup nepodlieha registrácii.

Webová stránka poskytuje používateľom prezentácie produktov a online objednávanie. Používateľ môže prechádzať webovú stránku pomocou položiek ponuky. Kliknutím na názov kategórie sa vám zobrazí zoznam v nej nainštalovaného tovaru. Ak sa všetok Tovar v danej kategórii nezmestí na jednu stránku, môžete sa posunúť do spodnej časti stránky alebo použiť čísla nad a pod Tovarom. Zo zoznamu produktov sa na podrobnú stránku produktu dostanete kliknutím na názov produktu alebo obrázok produktu, tu nájdete informácie o podrobných charakteristikách a cene produktu, ktorý si chcete objednať.

Tovar je zaradený v systéme kategórií.

V položke ponuky Nové položky nájdete nové produkty v ponuke webu.

Pod položkou Denná ponuka menu nájdete Tovar, na ktorý obchod poskytuje extra zľavu oproti predajnej cene v daný deň. Tieto zľavy sú dostupné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Pod položkou Zľavnené menu nájdete zľavnený Tovar, na ktorý obchod poskytuje špeciálnu zľavu oproti pôvodnej cene Tovaru. Výrobky sa tu umiestňujú z nasledujúcich dôvodov: ich trvanlivosť je krátka, ich obal je esteticky chybný alebo poškodený, z dôvodu vypredania atď. Dôvod zľavy je možné vidieť na konci názvu zľavneného produktu.

Na stránke je možné vyhľadávať tovar podľa kľúčového slova. Výsledky produktov vyhovujúce kritériám vyhľadávania sa zobrazia v zozname podobne ako kategórie.

Vybraný Produkt je možné vložiť do košíka pomocou tlačidla Pridať do košíka, vedľa tlačidla je možné nastaviť požadovaný počet kusov. Používateľ si môže obsah košíka skontrolovať pomocou ikony Košík, tlačidla Zobraziť košík. Tu môžete zmeniť množstvo Tovaru, ktorý ste pridali do košíka, prípadne danú položku vymazať. Na úplné vyprázdnenie koša môžete použiť aj tlačidlo Vyprázdniť košík.

Používateľ môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo Objednať. Ako druhý krok je možné vstúpiť, zaregistrovať sa a nakupovať bez registrácie. V prípade registrácie a nákupu bez registrácie musí Užívateľ uviesť nasledovné údaje: e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, fakturačnú adresu a ak je iná, dodaciu adresu. Pre registráciu je okrem vyššie uvedených údajov potrebné aj heslo. O úspešnej registrácii sa Užívateľ môže dozvedieť e-mailom a na webovej stránke. Používateľ môže zrušiť svoju registráciu v položke menu Zmeniť môj Profil/Zmeniť údaje zákazníka. Prípadne si ho môžete vyžiadať od Poskytovateľa služby e-mailom v položke ponuky Info/Kontakt. V takom prípade sa musíte znova zaregistrovať pre nový nákup.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov. Užívateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov a je povinný oznámiť Poskytovateľovi služby, ak sa dozvie, že jeho údaje boli zneužité treťou osobou. V prípade zabudnutia hesla je možné požiadať o nové heslo na webovej stránke na zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak sa už používateľ na webovej stránke zaregistroval, môže proces objednávky dokončiť zadaním jeho e-mailovej adresy a hesla. E-mailovú adresu zadanú pri registrácii nie je možné neskôr zmeniť. V prípade zmeny e-mailovej adresy Používateľa je možné o zmenu požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného Poskytovateľovi služby z novej e-mailovej adresy.

Ako ďalší krok objednávky si Užívateľ musí zvoliť spôsob platby a doručenia, ktorý mu vyhovuje. Pomocou súhrnnej stránky si Užívateľ môže skontrolovať všetky svoje predtým zadané údaje a Tovar, ktorý si chce objednať a jeho množstvo. V prípade chýb pri zadávaní údajov môžete pomocou ikony ceruzky opraviť zadané údaje.

Ak nájdete všetko vhodné, môžete objednávku dokončiť pomocou tlačidla Objednať. Potvrdenie o tom dostanete na webovej stránke alebo e-mailom. Ak po zaznamenaní objednávky (napr. v potvrdzovacom e-maile) zistíte nesprávne údaje, musíte to bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi služby. Bez ohľadu na zámer objednávky sa Používateľ môže prihlásiť pomocou položky ponuky Môj účet. Po prihlásení sa zobrazí stránka Môj účet, kde si môžete zmeniť údaje, ktoré ste zadali pri registrácii, ako aj údaje vašej zadanej objednávky a sledovať jej stav.

Dokončenie objednávky (vytvorenie ponuky)

Ak ste presvedčený, že obsah košíka zodpovedá Tovaru, ktorý si chcete objednať, a že vaše údaje sú správne, môžete objednávku dokončiť kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade objednávok spadajúcich do rozsahu týchto VOP sa považujete za navrhovateľa.

Stlačením tlačidla "Objednať" výslovne beriete na vedomie, že Vašu ponuku je potrebné považovať za uskutočnenú a že z Vášho vyjadrenia - v prípade potvrdenia Predávajúcim v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami - vyplýva platobná povinnosť. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť kupujúcemu prijatie objednávky elektronicky. Ak toto potvrdenie nebude kupujúcemu doručené v predpokladanom čase, podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky kupujúceho , je kupujúci oslobodený od záväznej ponuky alebo zmluvného záväzku.

Spracovanie objednávky, vytvorenie zmluvy

Objednávku môžete zadať kedykoľvek. Predávajúci potvrdí Vašu ponuku e-mailom najneskôr do 48 hodín od odoslania Vašej ponuky. Zmluva vzniká vtedy, keď je vo vašom poštovom systéme dostupný potvrdzujúci e-mail odoslaný Predávajúcim.

V prípade neprijatých balíkov sa postupuje podľa postupu

Ak Kupujúci neprevezme objednaný a odovzdaný Tovar na dodanie a neoznámi Predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez odôvodnenia stanoveného zákonom, porušuje svoju zmluvu s Predávajúcim, podľa ktorej je povinný prevziať Tovar a tým prijať plnenie Predávajúceho.

V takom prípade sa Predávajúci pokúsi o opätovné doručenie Tovaru, ak to bude môcť koordinovať s Kupujúcim, avšak opätovné doručenie môže podmieniť zaplatením poplatku za doručenie. Ak je opakovaná dodávka neúspešná alebo sa s kupujúcim nedá dohodnúť z dôvodu odmietnutia súčinnosti zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu s kupujúcim z dôvodu porušenia zmluvy a vymáhať náklady neúspešného dodania. a vrátiť ako pokutu Kupujúcemu.

Zmluvné strany akceptujú použitie e-mailu použitého Kupujúcim v čase objednania ako formy komunikácie na ukončenie zmluvy a uvádzajú, že dátumom odstúpenia od zmluvy je čas, kedy bude list o odstúpení od zmluvy dostupný v e-maile Kupujúceho. -mailový účet.

V prípade, že kupujúci už mal balík, ktorý nebol prevzatý, predávajúci môže odmietnuť splniť objednávku alebo môže podmieniť plnenie platbou vopred.

Spôsoby platby

Teya (online)

Okamžitá platba kartou pri zadávaní objednávky

PayPal (online)

PayPal je k dispozícii zákazníkom vo viac ako 200 krajinách ako jednoduchý a bezpečný spôsob platby.

PayPal má mnoho výhod, ktoré uľahčujú a zrýchľujú nakupovanie a zároveň uchovávajú vaše finančné informácie v bezpečí:

 • Jeden email, jedno heslo. To je všetko, čo potrebujete na zaplatenie alebo prevod peňazí cez PayPal. A banková karta môže zostať v peňaženke.
 • Na platbu nemusíte vkladať peniaze na svoj účet PayPal. Všetko, čo musíte urobiť, je priradiť svoju bankovú kartu k vášmu účtu PayPal a stačí to urobiť raz, na začiatku.
 • PayPal je celosvetovo uznávaná platobná metóda, záruka bezpečných transakcií , s ktorou môžete zaplatiť cenu Tovaru online v 26 rôznych menách.
 • Pripojte sa k PayPal a plaťte jednoduchšie v internetovom obchode!

Bankový prevod vopred

Bankový prevod po zadaní objednávky. Objednávku splníme po príchode prevodu!

Údaje potrebné na prevod budú uvedené v e-maile s potvrdením objednávky.

Spôsoby prevzatia, akceptačné poplatky

Packeta

Váš balík bude doručený​ podľa Packeta. Doručenie vy pracovné dní , počas pracovné hodiny.

Pre viac informácií navštívte​ na nasledujúca webová stránka: https://www.packeta.com

vy môcť Nájsť náš prúd ceny tu: https://www.biomenu.sk/doprava

Termín dokončenia

Čo sa týka objednávky, všeobecná dodacia lehota je maximálne 1-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky (v závislosti od spôsobu doručenia a cieľovej krajiny). V prípade omeškania zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Výhrada práv, doložka vlastníctva

Ak ste si predtým objednali Tovar bez toho, aby ste ho dostali pri dodávke (okrem prípadu, keď ste uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy), alebo ak bol Tovar vrátený predávajúcemu s označením nežiaduce, Predávajúci splní objednávku s kúpnou cenou a zaväzuje vás uhradiť náklady na dopravu vopred.

Predávajúci môže pozastaviť dodanie Tovaru, kým sa nepresvedčí, že úhrada ceny Tovaru prebehla úspešne prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru plateného bankovým prevodom Kupujúci prevedie kúpnu cenu a prepočet v mene jeho členského štátu a z dôvodu bankových provízií a nákladov nedostane Predávajúci celú sumu kúpnej ceny a poplatku za doručenie). Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predaj do zahraničia

Predávajúci nerozlišuje medzi Kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie pomocou Webovej stránky. V prípade, že v týchto VOP neexistuje iné ustanovenie, Predávajúci zabezpečuje dodanie/prevzatie objednaného Tovaru na území Maďarska.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú aj na nákup mimo územia Maďarska s tým, že na základe ustanovení príslušného predpisu spotrebiteľ, ktorý je občanom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte Štát alebo podnik, ktorý má miesto podnikania v členskom štáte, sa pri výklade tohto bodu považuje za kupujúceho a v rámci Európskej únie nakupuje tovar alebo používa služby výlučne za účelom konečného použitia alebo koná s takým úmyslom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý je mimo rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej alebo odbornej činnosti.

Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku domovskej krajiny Kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný dodržiavať mimozmluvné požiadavky, ako sú požiadavky na označovanie alebo špecifické sektorové požiadavky, definované vo vnútroštátnom práve členského štátu Kupujúceho vo vzťahu k príslušnému Tovaru, ani o týchto požiadavkách Kupujúceho informovať.

Pokiaľ Predávajúci neurčí inak, na všetok Tovar sa vzťahuje maďarská DPH.

Zákazník si môže uplatniť svoje zákonné práva v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

V prípade použitia elektronického platobného riešenia sa platba uskutočňuje v mene určenej Predávajúcim,

Predávajúci môže zadržať dodanie Tovaru, kým sa neubezpečí, že úhrada ceny Tovaru a poplatku za dodanie prebehla úspešne a úplne prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď v prípade Tovaru uhradeného bankovým prevodom, Kupujúci prevádza v mene svojho členského štátu z dôvodu kúpnej ceny (poplatku za doručenie) a konverzie, ako aj bankových provízií a nákladov, Predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny. Ak nebola cena Tovaru uhradená v plnej výške, Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

Predávajúci poskytuje za účelom odovzdania Tovaru aj nemaďarským kupujúcim rovnaké možnosti odovzdania ako maďarským kupujúcim.

Ak podľa Všeobecných obchodných podmienok môže Zákazník požiadať o dodanie Tovaru na územie Maďarska alebo na územie iného členského štátu Európskej únie, môže o to požiadať aj nemaďarský odberateľ prostredníctvom ktorejkoľvek z dodávkových služieb. spôsoby uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Ak si Kupujúci môže podľa Všeobecných obchodných podmienok zvoliť osobný odber Tovaru od Predávajúceho, môžu toto využiť aj kupujúci mimo Maďarska.

V ostatných prípadoch môže Kupujúci požadovať prepravu Tovaru do zahraničia na vlastné náklady. Maďarskí kupci nemajú na toto právo nárok.

Predávajúci splní objednávku po uhradení poplatku za doručenie, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu poplatok za doručenie, alebo nevyrieši samotnú dodávku do vopred dohodnutého termínu, predávajúci odstúpi od zmluvy a vráti zálohu. zaplatená kúpna cena Kupujúcemu.

Informácie pre spotrebiteľa

Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ Občiansky zákonník 8:1. Podľa § 1 bod 3 sa považuje len fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti, takže právo na odstúpenie nemôžu bezdôvodne využiť právnické osoby!

45/2014. (II. 26.) Podľa § 20 nariadenia vlády máte právo na odstúpenie bez udania dôvodu. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy

 1. a) pri zmluve o predaji tovaru
  aa ) k tovaru,
  b) pri predaji a kúpe viacerých tovarov, ak sa jednotlivé tovary dodávajú v rôznych časoch, k poslednému dodanému tovaru,

spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu si ho môže uplatniť v lehote, ktorá začína plynúť odo dňa prijatia, pričom lehota je 14 kalendárnych dní.

Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v tomto bode v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia Tovaru.

Ak spotrebiteľ urobil ponuku na uzavretie zmluvy, spotrebiteľ má právo túto ponuku pred uzavretím zmluvy odvolať, čím zaniká záväznosť ponuky vzťahujúcej sa na uzavretie zmluvy.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie

45/2014, spotrebiteľ (II. 26.) Svoje právo zaručené v § 20 nariadenia vlády môžete uplatniť jednoznačným vyhlásením v tomto zmysle alebo vzorovým vyhlásením, ktoré je možné stiahnuť aj na webovej stránke.

Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v lehote odošle svoje vyjadrenie.

V prípade písomného odstúpenia alebo výpovede postačí zaslanie odstúpenia alebo výpovede v lehote.

Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s týmto ustanovením.

Prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný po jeho doručení potvrdiť na elektronickom dátovom nosiči.

Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze

Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády , predávajúci vráti spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú ako náhradu vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, ako je poplatok za doručenie, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy.

Spôsob vrátenia peňazí predávajúceho

45/2014. (II. 26.) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády predávajúci vráti spotrebiteľovi dlžnú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ. Predávajúci môže na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa použiť na vrátenie peňazí aj iný spôsob platby, z čoho však spotrebiteľovi nemusia byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nezodpovedá za omeškania spôsobené chybne a/alebo nepresne uvedeným číslom bankového účtu alebo poštovej adresy Spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ osobitne zvolí iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dopravy, Predávajúci nie je povinný uhradiť mu tým vzniknuté dodatočné náklady. V takom prípade sme povinní vrátiť peniaze do výšky uvedených všeobecných poplatkov za doručenie.

Zádržné právo

Predávajúci môže zadržať dlžnú sumu spotrebiteľovi, kým mu spotrebiteľ tovar nevráti alebo kým bez pochybností nepreukáže, že ho vrátil; z týchto dvoch sa musí brať do úvahy skorší dátum. Tovar zaslaný na dobierku alebo poštou nemôžeme akceptovať.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo zániku záväzkov spotrebiteľa

Vrátenie Tovaru

Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády , je povinný bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Tovar alebo ho odovzdať Predávajúcemu, resp. osoba poverená Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle Tovar pred uplynutím lehoty.

Znášanie priamych nákladov spojených s vrátením Tovaru

Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovedá zmluvu o poskytovaní služby uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo medzi neprítomnými stranami po začatí plnenia, je povinný zaplatiť spoločnosti odplatu zodpovedajúcu vykonanej službe do dňa oznámenia odstúpenia spoločnosti. Suma, ktorú má spotrebiteľ pomerne zaplatiť, sa musí určiť na základe celkovej sumy protihodnoty stanovenej v zmluve plus daň. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma sa musí vypočítať na základe trhovej hodnoty služieb vykonaných ku dňu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že tovar vrátený na dobierku alebo poštovné nemôžeme akceptovať.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za amortizáciu tovaru v dôsledku používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky Tovaru.

Ak podľa príslušných právnych predpisov nie je možné právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť alebo je možné ho uplatniť len za podmienok, nemá Kupujúci nárok ani na skúšobné používanie.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch

Predávajúci Vás osobitne upozorňuje na skutočnosť, že nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 29 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.). V prípadoch uvedených v odseku (1):

 1. po úplnom vykonaní služby, ak však zmluvou vzniká spotrebiteľovi platobná povinnosť, možno tento výnimočný prípad uplatniť len vtedy, ak sa s plnením začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a s potvrdením spotrebiteľa, že stráca právo na odstúpiť, len čo podnik úplne splní zmluvu;
 2. pri Tovare alebo službe, ktorých cena alebo poplatok závisí od možných výchyliek finančného trhu, a to aj počas doby určenej na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ktorú spoločnosť nemôže ovplyvniť;
 3. pri tovare, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený podľa návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo pri tovare, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi;
 4. pokiaľ ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;
 5. pri Tovare s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov;
 6. pokiaľ ide o Tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;
 7. pokiaľ ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť a na cene ktorého sa strany dohodli pri uzatváraní kúpnej zmluvy, avšak k plneniu zmluvy dochádza len po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
 8. v prípade obchodnej zmluvy, v ktorej podnik navštívi spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby;
 9. pri predaji a kúpe zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale, ako aj kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;
 10. pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 11. ak ide o zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe;
 12. s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvu o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu auta, stravovania alebo služby súvisiacej s voľnočasovými aktivitami, ak bola dohodnutá lehota alebo termín plnenia definovaný v zmluve;
 13. pri digitálnom obsahu poskytovanom na nehmotnom nosiči dát, ak predávajúci začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ s týmto súhlasom súčasne vyhlásil, že stráca právo na odstúpenia po začatí plnenia a spoločnosť zaslala spotrebiteľovi potvrdenie.

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre zaručenie súladu tovaru so spotrebiteľskými zmluvami

Táto časť informácií pre spotrebiteľa bola vypracovaná na základe splnomocnenia § 11 ods. 5 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26) s prihliadnutím na prílohu č. 3 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26)

Informácie pre spotrebiteľa sa vzťahujú len na Kupujúcich, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia, pravidlá pre kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, sú uvedené v samostatnej kapitole.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade spotrebiteľskej zmluvy

Požiadavky na zmluvné plnenie sa vo všeobecnosti vzťahujú na tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy a tovar obsahujúci digitálny prvok

Tovar a plnenie musia byť v čase dodania v súlade s Nariadením 373/2021. (VI.30.) na požiadavky obsiahnuté v nariadení vlády.

Aby bolo plnenie považované za zmluvné pre Tovar, ktorý je predmetom zmluvy

 • musí zodpovedať popisu, množstvu, kvalite, druhu zahrnutému v zmluve a musí mať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie vlastnosti uvedené v zmluve.
 • musí byť vhodný na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil predávajúceho najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý predávajúci prijal
 • musí mať všetko príslušenstvo a používateľské príručky špecifikované v zmluve – vrátane pokynov na uvedenie do prevádzky, pokynov na inštaláciu a zákazníckej podpory – a
 • musíte poskytnúť aktualizácie uvedené v zmluve.

Aby sa plnenie považovalo za v súlade so zmluvou - okrem Tovaru, ktorý je predmetom zmluvy

 • musí byť vhodný na účely, ktoré sú v prípade rovnakého druhu tovaru predpísané zákonom, technickou normou alebo, ak technická norma neexistuje, platným kódexom správania
 • musí mať množstvo, kvalitu, úžitkové vlastnosti a iné vlastnosti, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať - najmä z hľadiska funkčnosti, kompatibility, dostupnosti, náväznosti a bezpečnosti - ktorá je obvyklá u rovnakého druhu Tovaru s prihliadnutím na Predávajúci, jeho zástupca alebo iná osoba zúčastňujúca sa obchodného reťazca verejne prehlásia špecifické vlastnosti tovaru - najmä v reklame alebo na etikete
 • musí mať príslušenstvo a návod, ktorý môže spotrebiteľ rozumne očakávať – vrátane balenia a návodu na inštaláciu – a
 • musí zodpovedať vlastnostiam a popisu Tovaru prezentovaného spoločnosťou ako vzorka alebo predloha alebo sprístupneného ako skúšobná verzia pred uzavretím zmluvy.

Tovar nemusí spĺňať vyššie uvedené verejné vyhlásenie, ak to Predávajúci preukáže

 • verejné vyhlásenie nepoznal a ani ho vedieť nepotreboval
 • verejné vyhlásenie už bolo v čase uzavretia zmluvy riadne opravené resp.
 • verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práva uzavrieť zmluvu.

Nesprávne plnenie zmluvy o predaji tovaru

Predávajúci plní nesprávne, ak vada tovaru vznikla neodbornou montážou, za predpokladu, že

 1. a) uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané predávajúcim alebo bolo vykonané na zodpovednosť predávajúceho; posadnutosť
 2. b) uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neodborné uvedenie do prevádzky je výsledkom nedostatkov v pokynoch na uvedenie do prevádzky poskytnutých Predávajúcim - alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky - poskytovateľom digitálneho obsahu alebo digitálnej služby.

Ak tovar podľa kúpnej zmluvy uvedie do prevádzky predávajúci, alebo ak uvedenie do prevádzky prebehne na zodpovednosť predávajúceho, plnenie sa musí považovať za skončené zo strany predávajúceho ukončením uvedenia do prevádzky.

Ak v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb po určitú dobu, zodpovedá Predávajúci za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom, ak vada sa vyskytne pri nepretržitej prevádzke po dobu nepresahujúcu dva roky od dodania tovaru za dva roky; alebo sa vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným.

Požiadavky na zmluvné plnenie v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

V prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky musí predávajúci zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o takých aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo súvisiacej digitálnej služby – vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú potrebné na zachovanie súladu tovaru zmluvy a musí tiež zabezpečiť, aby ich dostal aj spotrebiteľ.

Sprístupnenie aktualizácie Predávajúcemu v prípade kúpnej zmluvy

 • poskytuje jednorazovú službu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, potom ju môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať na základe druhu a účelu tovaru a digitálnych prvkov, ako aj jedinečných okolností a povahy zmluvy; posadnutosť
 • zabezpečuje nepretržitú službu digitálneho obsahu počas stanoveného obdobia, potom v prípade nepretržitej služby v trvaní nepresahujúcom dva roky musí byť poskytovaná počas obdobia dvoch rokov od dodania tovaru.

Ak si spotrebiteľ nenainštaluje poskytnuté aktualizácie v primeranej lehote, predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak vznikla výlučne neaplikovaním príslušnej aktualizácie za predpokladu, že

 1. a) Predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a dôsledkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa; a
 2. b) nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nemožno pripísať neúplnosti návodu na inštaláciu dodaného Predávajúcim.

Vadné plnenie nemožno zistiť, ak spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy obdržal osobitnú informáciu o tom, že sa konkrétna vlastnosť tovaru odlišuje od tu popísaného a pri uzatváraní kúpnej zmluvy túto odchýlku spotrebiteľ osobitne a výslovne akceptoval.

Požiadavky zmluvného plnenia pri predaji digitálneho obsahu predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy

Predávajúci dodáva a poskytuje digitálny obsah spotrebiteľovi. Ak nedôjde k inej dohode medzi stranami, predávajúci poskytne spotrebiteľovi digitálny obsah v najnovšej verzii dostupnej v čase uzavretia zmluvy bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.

Služba sa považuje za dokončenú, keď sa digitálny obsah alebo – akékoľvek riešenie potrebné na prístup k nemu alebo vhodné na jeho stiahnutie – doručí spotrebiteľovi alebo na fyzické alebo virtuálne zariadenie, ktoré si spotrebiteľ na tento účel zvolil.

Predávajúci musí zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ informovaný o všetkých aktualizáciách digitálneho obsahu – vrátane bezpečnostných aktualizácií –, ktoré sú potrebné na zachovanie zmluvného súladu digitálneho obsahu, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a aby ich dostal.

Ak sa na základe zmluvy poskytovanie digitálneho obsahu vykonáva nepretržite počas stanoveného obdobia, musí byť počas celej doby trvania zmluvy zabezpečený súlad plnenia s digitálnym obsahom.

Ak si spotrebiteľ nenainštaluje aktualizácie poskytnuté Predávajúcim v primeranom čase, Predávajúci nezodpovedá za zlyhanie služby, ak k nemu došlo výlučne v dôsledku neaplikovania príslušnej aktualizácie, za predpokladu, že

 • predávajúci informoval spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a následkoch jej nenainštalovania zo strany spotrebiteľa; a
 • nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nemožno pripísať neúplnosti návodu na inštaláciu poskytnutého Predávajúcim.

Vadné plnenie nemožno zistiť, ak spotrebiteľ v čase uzatvárania zmluvy obdržal osobitnú informáciu o tom, že konkrétna vlastnosť digitálneho obsahu sa odlišuje od tu definovaných požiadaviek, a spotrebiteľ v čase uzatvárania zmluvy osobitne a výslovne akceptoval túto odchýlku.

Predávajúci plní nesprávne, ak chyba v službe digitálneho obsahu vyplýva z neodbornej integrácie do digitálneho prostredia spotrebiteľa za predpokladu, že

 • integrácia digitálneho obsahu bola vykonaná predávajúcim alebo bola integrácia vykonaná na zodpovednosť predávajúceho; posadnutosť
 • digitálny obsah musí integrovať spotrebiteľ a neodborná integrácia bola spôsobená nedostatkami v pokynoch na integráciu poskytnutých Predávajúcim.

Ak zmluva predpokladá nepretržité poskytovanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby počas stanoveného časového obdobia, predávajúci zodpovedá za chybu súvisiacu s digitálnym obsahom, ak sa chyba vyskytne alebo stane sa rozpoznateľnou počas doby uvedenej v zmluve.

Ak je v zmluve dohodnutá jednorazová služba alebo séria jednotlivých servisných úkonov, treba, pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladať, že vada, ktorú spotrebiteľ rozpoznal do jedného roka odo dňa plnenia, existovala už v čase plnenia. Predávajúci zároveň nekoná chybne, ak preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, a spotrebiteľa o tom pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval. zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný spolupracovať s Predávajúcim tak, aby sa Predávajúci – s využitím nástrojov dostupných z technického hľadiska a vyžadujúcich pre spotrebiteľa čo najmenší zásah – presvedčil, že príčinou chyby je digitálne prostredie spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ nesplní túto povinnosť súčinnosti po tom, čo ho predávajúci o tejto povinnosti pred uzavretím zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval, znáša spotrebiteľ dôkazné bremeno, že

 • vada uznaná do jedného roka od plnenia existovala už v čase plnenia, príp.
 • služba postihnutá vadou uznanou počas zmluvného obdobia nebola počas doby plnenia služby podľa zmluvy v súlade so zmluvou.

Záruka na príslušenstvo

V akom prípade môžete uplatniť svoje právo na záruku na príslušenstvo?

V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho si môžete uplatniť u Predávajúceho záručný nárok na príslušenstvo v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľskej zmluvy Nariadením vlády 373/2021 (VI.30).

Na aké práva máte nárok na základe vašej záručnej reklamácie?

Podľa vlastného výberu môžete využiť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie vami zvolenej požiadavky nie je nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie náhrady alebo v krajnom prípade môžete od zmluvy odstúpiť.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy treba vychádzať z toho, kým sa nepreukáže opak, že vada uznaná do jedného roka odo dňa dodania tovaru a tovaru obsahujúceho digitálne prvky existovala už v čase dodania tovaru, pokiaľ nie je týmto predpokladom nezlučiteľné s povahou tovaru alebo povahou vady.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarávania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

Predávajúci môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná, alebo ak by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady Predávajúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane hodnoty, ktorú tovar predstavuje v bezchybnom stave, ako aj závažnosť porušenia zmluvy.

Spotrebiteľ je tiež oprávnený – v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy – požadovať poskytnutie primeranej náhrady alebo vypovedať kúpnu zmluvu, ak

 • Predávajúci opravu alebo výmenu nevykonal, alebo ju vykonal, ale úplne alebo čiastočne nesplnil nasledujúce podmienky
  • Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady
  • ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol uvedený do prevádzky v súlade s povahou a účelom tovaru - predtým, ako sa vada stala rozpoznateľnou, potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.
 • odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou
 • došlo k opakovanej chybe pri plnení, a to aj napriek tomu, že sa predávajúci snažil uviesť tovar do súladu so zmluvou
 • chyba v plnení je natoľko závažná, že odôvodňuje okamžité zníženie ceny alebo okamžité skončenie kúpnej zmluvy, príp.
 • predávajúci sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé, že spoločnosť neuvedie tovar do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez značnej ujmy na záujmoch spotrebiteľa.

Ak chce spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, dôkazné bremeno preukázania, že chyba nie je významná, nesie predávajúci.

Spotrebiteľ je oprávnený zadržať zostávajúcu časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo sčasti, kým predávajúci nesplní svoje povinnosti súvisiace so zhodou plnenia so zmluvou a s vadným plnením.

Platí všeobecné pravidlo, že:

 • Predávajúci je povinný zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady
 • ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol podľa povahy a účelu tovaru uvedený do prevádzky skôr, ako sa vada stala rozpoznateľnou, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky alebo znášanie nákladov na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky.

Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru sa počíta od okamihu, keď spotrebiteľ informoval spoločnosť o vade.

Spotrebiteľ musí dať tovar k dispozícii spoločnosti, aby mohla dokončiť opravu alebo výmenu.

Doručenie náhrady je proporcionálne, ak sa jej výška rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru, na ktorý má Spotrebiteľ v prípade zmluvného plnenia nárok, a hodnotou skutočne prijatého tovaru Spotrebiteľom.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné uplatniť právnym vyhlásením adresovaným predávajúcemu, v ktorom je vyjadrené rozhodnutie o odstúpení od zmluvy.

Ak sa chybné plnenie týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy a sú u nich podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, môže Spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len ohľadom tovaru s vadami, ale aj vo vzťahu k akémukoľvek ďalšiemu tovaru nadobudnutému spolu s nimi. môže od nej odstúpiť, ak nemožno od spotrebiteľa rozumne očakávať, že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v celom rozsahu alebo v časti týkajúcej sa tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy,

 • dotknutý tovar musí spotrebiteľ vrátiť predávajúcemu na náklady predávajúceho a
 • predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú za predmetný tovar, len čo obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.

Aká je lehota na uplatnenie záručného nároku?

Chybu ste povinný nahlásiť ihneď po jej zistení. Chyba nahlásená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za chybu nahlásenú bezodkladne. Zároveň by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od uzavretia zmluvy si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo.

časť doby opravy, počas ktorej Kupujúci nemôže používať Tovar podľa určenia.

Premlčacia lehota na uplatnenie záruky príslušenstva na časť Tovaru, ktorej sa týka výmena alebo oprava, začína plynúť odznova. Toto pravidlo sa musí použiť aj vtedy, ak v dôsledku opravy vznikne nová chyba.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, môžu sa zmluvné strany dohodnúť aj na kratšej premlčacej dobe; ani v tomto prípade nemožno platne určiť premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok.

Od koho si môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo?

Svoj nárok na záruku príslušenstva môžete uplatniť u Predajcu.

Aké ďalšie podmienky existujú na uplatnenie práv zo záruky na príslušenstvo?

Do jedného roka odo dňa dodania nie je žiadna iná podmienka pre uplatnenie Vašej reklamácie na príslušenstvo okrem nahlásenia vady, ak preukážete, že tovar dodal Predávajúci. Po uplynutí jedného roka od plnenia ste však už povinný preukázať, že Vami uznaná vada existovala už v čase plnenia.

Záruka na produkt

V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku na produkt?

V prípade vady hnuteľnej veci (Tovaru) si môžete - podľa vlastného výberu - uplatniť záručnú reklamáciu príslušenstva alebo reklamáciu produktu.

Aké práva máte na základe záručného nároku na výrobok?

Ako reklamáciu produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného Tovaru.

V akom prípade sa tovar považuje za chybný?

Tovar je chybný, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám platným v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom.

Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?

Svoj nárok na záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po tomto termíne toto právo stratíte.

Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. Chybu Tovaru musíte preukázať v prípade reklamácie produktu.

V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak dokáže, že:

 • vyrobila alebo uviedla na trh Tovar mimo svojej podnikateľskej činnosti, príp.
 • vada nebola zistiteľná podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia na trh resp.
 • vada Tovaru vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo kogentných úradných predpisov.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, a to paralelne. V prípade úspešného uplatnenia záruky na výrobok si však môžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravenú súčiastku voči výrobcovi.

Informácie o záruke na výrobok a záruke príslušenstva pre záruku zhody tovaru v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi

Všeobecné pravidlá záručných práv

Zákazník, ktorý nie je považovaný za spotrebiteľa, môže podľa svojho výberu uplatniť nasledujúce záručné nároky na príslušenstvo:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ splnenie vami zvolenej požiadavky nie je nemožné alebo by pre Predávajúceho znamenalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením inej požiadavky. Ak ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zaslanie náhrady, alebo môže Kupujúci chybu opraviť na náklady Predávajúceho, alebo ju dať opraviť niekomu inému alebo - v krajnom prípade - odstúpiť od zmluvy.

Môžete preniesť z vášho vybraného práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prevod, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo ak na to predajca neuviedol dôvod.

V prípade použitého tovaru sa záručné a záručné práva líšia od všeobecných pravidiel. Pri použitom Tovare môžeme hovoriť aj o vadnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, za ktorých mohol Kupujúci výskyt niektorých vád očakávať. V dôsledku zastarávania sa stále častejšie vyskytujú určité vady, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý Tovar môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže kupujúci uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré sú mimo vady vyplývajúce z používania a ktoré vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý Tovar vady a Kupujúci, ktorý je považovaný za Spotrebiteľa, bol o tejto skutočnosti informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

V prípade kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov, je lehota na uplatnenie záručného práva 1 rok, ktorá začína plynúť dňom plnenia (odovzdania).

Záruka a záruka na produkt

Záruka na produkt a povinná záruka sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia.

Ak Predávajúci dobrovoľne poskytuje záruku na daný Produkt, bude to uvedené samostatne pri kúpe Produktu.

Ak výrobca poskytuje na Tovar záruku výrobcu, ktorá sa vzťahuje aj na zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, možno ju uplatniť priamo u výrobcu.

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Dátum prijatia: 2024-04-13

Správca údajov

Názov: Caleido IT- Outsource Kft.

Sídlo: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

E-mail: hello@biomenu.eu

Telefónne číslo: +36 30 450 3002

Webstránka: https://www.biomenu.sk

Poskytovateľ hostingu

Názov: UNAS Online Kft.

Poštová adresa: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefónne číslo:

Popis spracovania údajov pri prevádzke internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov týkajúce sa prevádzky internetového obchodu v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len: Nariadenie GDPR) a CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv .) na základe

Informácie o používaní cookies

Čo je to cookie ?

používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies . Súbor cookie je informačný balík pozostávajúci z písmen a číslic, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našej webovej stránky a pomôcť nám zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

zo súborov cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré z nich však obsahujú individuálny identifikátor – tajný, náhodne vygenerovaný reťazec čísel – ktorý je uložený vo vašom zariadení, čím zabezpečuje vašu identifikáciu. Doba prevádzky každého súboru cookie je uvedená v príslušnom popise každého súboru cookie .

Právne pozadie a právny základ cookies :

rozlišujeme tri typy cookies : cookies , ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku , ktoré slúžia správnemu fungovaniu Webovej stránky, cookies na štatistické účely a cookies na marketingové účely .

Právnym základom správy údajov je váš súhlas v prípade cookies na štatistické a marketingové účely na základe článku 6 (1) bod a) Nariadenia, ako aj právny základ potrebný na zabezpečenie prevádzky Webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia záujem, v prípade cookies nevyhnutných na prevádzku .

Súborov cookie používaných webovou stránkou :

Cookies nevyhnutné pre prevádzku :

Ak nesúhlasíte s používaním týchto súborov cookie , niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

Súbory cookie nevyhnutne potrebné na prevádzku : Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na používanie webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií webovej stránky. V prípade ich absencie vám mnohé funkcie stránky nebudú dostupné. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená iba na dobu trvania relácie.

Súbor cookie relácie : Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, menu platby a ich životnosť je až do zatvorenia prehliadača alebo maximálne 2 hodiny.

Vekovo obmedzený obsah cookie : Tieto súbory cookie zaznamenávajú schválenie obsahu s vekovým obmedzením a skutočnosť, že dotknutá osoba má viac ako 18 rokov a ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbor cookie odporúčaných produktov : zaznamenáva zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť pre funkciu „odporúčať priateľovi“. Jeho životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, súbor cookie dizajnu : Zisťuje zariadenie používané návštevníkom a prepína na úplné zobrazenie na mobile. Jeho životnosť je 365 dní.

Súbor cookie prijímania súborov cookie : Keď prídete na stránku, súhlasíte s vyhlásením o ukladaní súborov cookie v okne s upozornením . Jeho životnosť je 365 dní.

Logout #2 cookie : Podľa možnosti #2 systém odhlási návštevníka po 90 dňoch. Jeho životnosť je 90 dní.

Backend identifier cookie : Identifikátor backendového servera obsluhujúceho stránku. Jeho životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Súbory cookie na štatistické účely :

Google Analytics cookie : Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií získať presnejší obraz o aktivitách ich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a oznamovanie štatistických údajov o používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie používaným službou Google Analytics je súbor cookie „__ ga “ . Okrem správ generovaných zo štatistík používania webových stránok možno službu Google Analytics – spolu s niektorými z vyššie popísaných súborov cookie pre reklamy – použiť aj na zobrazovanie relevantnejších reklám v produktoch Google (ako je vyhľadávanie Google) a na internete.

Súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku : Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej lokality používateľom, napríklad o tom, ktoré stránky sú najčastejšie navštevované alebo aké chybové hlásenie sa z webovej lokality dostáva. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka, to znamená, že pracujú s úplne všeobecnými, anonymnými informáciami. Údaje získané z nich používame na zlepšenie výkonu webovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená iba na dobu trvania relácie.

Rozhodca cookies : Zaznamenávajú, z ktorej externej stránky návštevník na stránku prišiel. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Last viewed product cookie : Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy prezeral. Ich životnosť je 60 dní.

Posledná prezeraná kategória cookie : Zaznamenáva poslednú prezeranú kategóriu. Jeho životnosť je 60 dní.

Košík cookie : Zaznamenáva produkty vložené do košíka. Jeho životnosť je 365 dní.

Súbor cookie inteligentnej ponuky : Zaznamenáva podmienky pre zobrazenie inteligentných ponúk (napr. bol návštevník už na stránke, má objednávku). Jeho životnosť je 30 dní.

Súbory cookie na marketingové účely :

Google AdWords cookie Keď niekto navštívi našu stránku, ID súboru cookie návštevníka sa pridá do remarketingového zoznamu . Google používa súbory cookie , ako sú súbory cookie NID a SID , v produktoch Google, napríklad na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google . Takéto súbory cookie napríklad používa na zapamätanie vašich posledných vyhľadávaní, vašich predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov a vašich návštev na webových stránkach inzerentov. Sledovanie konverzií služby AdWords používa súbory cookie . Na sledovanie predaja a iných konverzií vyplývajúcich z reklamy sa v počítači používateľa uložia súbory cookie , keď daná osoba klikne na reklamu. Niektoré z bežných spôsobov použitia súborov cookie sú : výber reklám na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, zlepšenie prehľadov výkonnosti kampaní a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré si používateľ už prezrel.

Remarketing Súbory cookie : môžu sa zobraziť predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom pri prehliadaní iných webových stránok v Reklamnej sieti Google alebo pri vyhľadávaní výrazov súvisiacich s vašimi produktmi alebo službami

Facebook pixel (Facebook cookie ) Facebook pixel je kód, pomocou ktorého sa na webovej stránke pripravuje správa o konverziách, zostavuje sa cieľové publikum a majiteľ stránky získava podrobné analytické údaje o tom, ako návštevníci používajú webovej stránky. Pomocou Facebook pixelu môžete návštevníkom webu zobrazovať personalizované ponuky a reklamy na rozhraní Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

o odstránení súborov cookie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Údaje spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy

Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy môže byť realizovaných niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky sa vykonáva len v prípade, že uplatníte jedno z vyššie uvedených práv.

Ak prostredníctvom internetového obchodu nenakupujete, ale ste iba návštevníkom internetového obchodu, môžu sa na vás vzťahovať ustanovenia o správe údajov na marketingové účely, ak nám udelíte súhlas na marketingové účely.

Podrobnejšie spracúvanie údajov vykonávané za účelom uzavretia a plnenia zmluvy:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete s otázkou na produkt e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky. Predchádzajúci kontakt nie je povinný, môžete ho preskočiť a objednať z e-shopu kedykoľvek.

Spravované údaje

Ak nás chcete kontaktovať, musíte alebo môžete poskytnúť nasledujúce informácie:

V prípade formulára/e-mailu

V prípade telefonátu

Meno/prezývka

Meno/prezývka*

Emailová adresa*

Emailová adresa

Telefónne číslo

Telefónne číslo*

Objekt

Objekt

správa*

správa*

* Je povinné

Trvanie správy údajov

Údaje spracovávame do ukončenia kontaktu , najneskôr však do vyriešenia dôvodu kontaktu.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov zadaných pri registrácii môže prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri novom nákupe nemusí byť dotknutá osoba zadávaná znova). Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy

Spravované údaje

Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, e-mailovú adresu, heslo, telefónne číslo, fakturačnú a dodaciu adresu, typ zákazníka (firma/fyzická osoba) a v prípade spoločnosti aj vaše daňové číslo. Zadanie všetkých uvedených údajov je povinné.

Trvanie správy údajov

Až do zrušenia registrácie.

Registráciu môžete zrušiť tlačidlom Môj účet/Zmeniť údaje/Vymazať môj účet, vo formulári v položke menu Info/Kontakt alebo zaslaním žiadosti našej spoločnosti e-mailom z registrovanej e-mailovej adresy.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracúvanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Spracovanie objednávky

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

Spravované údaje

Prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov zhromažďuje vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú a dodaciu adresu, charakteristiku zakúpeného tovaru, číslo objednávky, dátum zadania a poslednej úpravy objednávky, typ zákazníka (firma/fyzická osoba) a v prípade spoločnosti spravuje vaše daňové číslo.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Trvanie správy údajov

Údaje spracovávame po dobu 5 rokov podľa občianskoprávnej premlčacej doby.

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavenie faktúry

Proces správy údajov prebieha za účelom vystavenia faktúry v súlade s legislatívou a splnenia povinnosti uchovávania účtovných dokladov. The Sztv. Podľa § 169 ods. 1 až 2 musia hospodárske spoločnosti uchovávať účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce účtovníctvo.

Spravované údaje

Pri správe údajov Správca spravuje Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú a dodaciu adresu, charakteristiku zakúpeného tovaru, číslo objednávky, dátum zadania objednávky a v prípade spoločnosti, vaše daňové číslo.

Trvanie správy údajov

Faktúry vystavené Sztv. Na základe § 169 ods. (2) je potrebné ju uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

Právny základ pre správu údajov

CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základe § 159 ods. 1 je vystavenie faktúry povinné a musí sa uchovávať 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [Spracovanie údajov podľa § 6 ods. ) bod c) nariadenia].

Správa dát súvisiacich s dodaním tovaru

Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

Spravované údaje

Pri správe údajov Správca údajov spravuje Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dodaciu adresu, hodnotu zakúpeného tovaru, číslo objednávky, identifikačné číslo balíka a dodací list.

Trvanie správy údajov

Správca údajov spravuje údaje až do prijatia objednaného tovaru .

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s dodaním tovaru

Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu : info@gls-hungary.com

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Meno príjemcu: FoxPost Private Limited Company

Adresa adresáta: Batsányi János utca 9, 3200 Gyöngyös.

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 999-0-369

E-mailová adresa príjemcu: info@foxpost.hu

Webová stránka adresáta: https://foxpost.hu

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Meno príjemcu: Packeta Hungary Kft.

Adresa adresáta: Ezred utca 2, 1044 Budapešť.

Telefónne číslo príjemcu: +36 1 400 8806

E-mailová adresa príjemcu je: info@packeta.hu

Webová stránka adresáta: https://www.packeta.hu

Kuriérska služba prispieva na doručenie objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke.

Vybavovanie iných sťažností na ochranu spotrebiteľa

Proces správy údajov prebieha za účelom vybavovania sťažností na ochranu spotrebiteľa. Ak ste nás kontaktovali so sťažnosťou, správa údajov a poskytovanie údajov sú nevyhnutné.

Spravované údaje

Meno kupujúceho, telefónne číslo, emailová adresa, obsah reklamácie.

Trvanie správy údajov

Sťažnosti na ochranu spotrebiteľa sa uchovávajú 3 roky na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

Právny základ pre správu údajov

Či u nás podáte sťažnosť, je vaše dobrovoľné rozhodnutie, ak však sťažnosť podáte u nás, CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. § (7) sťažnosť sme povinní uchovávať 3 roky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu

IT systém pri registrácii, objednávke a prihlásení na odber noviniek ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom pre neskoršiu preukázateľnosť.

Spravované údaje

Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

Trvanie správy údajov

Vzhľadom na zákonné požiadavky je potrebné súhlas preukázať neskôr, preto je doba uchovávania údajov uložená počas premlčacej doby po ukončení správy údajov.

Právny základ pre správu údajov

Túto povinnosť stanovuje článok 7 ods. 1 nariadenia. [Správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia]

Správa údajov na marketingové účely

Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov

Proces správy údajov prebieha za účelom zasielania newsletterov.

Spravované údaje

E-mailová adresa, meno (voliteľné), telefónne číslo (nepovinné), adresa (nepovinné).

Trvanie správy údajov

Do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov prihlásením sa na odber noviniek [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Správa údajov v súvislosti so zasielaním a zobrazovaním personalizovaných reklám

Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania reklamného obsahu, ktorý zodpovedá záujmom dotknutej osoby.

Spravované údaje

E-mailová adresa, meno (voliteľné), telefónne číslo (nepovinné), adresa (nepovinné).

Trvanie správy údajov

Do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný, samostatný súhlas, ktorý dávate správcovi údajov počas zberu údajov [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Remarketing

Správa údajov ako remarketingová aktivita sa vykonáva pomocou súborov cookie .

Spravované údaje

Údaje spravované súbormi cookie definovanými v informáciách o súboroch cookie .

Trvanie správy údajov

Doba uchovávania údajov daného súboru cookie , viac informácií nájdete tu:

o súboroch cookie spoločnosti Google :

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics :

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk

Informácie na Facebooku:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý dávate Prevádzkovateľovi používaním webovej stránky [správa údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia].

Árukereső

Program dôveryhodného obchodu

E-mailová adresa zákazníka je spracovávaná na účely prieskumov spokojnosti zákazníkov a na účely získavania priamych obchodov, proti ktorým môžete namietať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vašu e-mailovú adresu uchováva Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ako spracovateľ údajov na účely dotazníkového prieskumu.

Arukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) má poverenie na spracovanie údajov súvisiace s programom Trusted Shop. e-mailové adresy zákazníkov na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov. Po nákupe tu bude e-mailová adresa zákazníka presmerovaná do Vyhľadávača produktov. Účel prenosu údajov: vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby od zákazníkov. Online Comparison Shopping Kft. nakladá s prenesenou e-mailovou adresou na spracovanie údajov ako s osobnými údajmi na základe príslušnej písomnej zmluvy a podmienok ochrany údajov.

Náš internetový obchod využíva službu správy názorov na www.arukereso.hu prevádzkovanú spoločnosťou Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759).

Súvisiacich údajov informačný hárok tu kliknutím môžete zobraziť Áno.

Spravované údaje

Emailová adresa

Trvanie správy údajov

na základe informácií o ochrane údajov Árukereső.hu

Právny základ pre správu údajov

Váš súhlas na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Fraud Blocker

Filtrovanie a blokovanie robotov z platených reklám.

Spravované údaje

Typ zariadenia použitého pri návšteve webovej stránky, typ prehliadača, operačný systém, identifikátory zariadenia, IP adresa, krajina, aktivita webovej stránky.

Trvanie správy údajov

12 mesiacov

Právny základ pre správu údajov

Váš súhlas na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Capturly

Webová stránka tiež používa súbory cookie od spoločnosti Capturly ako tretej strany . Používaním služby Capturly na štatistické účely webová lokalita zhromažďuje informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Služba nezhromažďuje osobné údaje. Údaje sa používajú na účely rozvoja webovej stránky a zlepšovania používateľskej skúsenosti. Tieto cookies zostávajú aj v počítači alebo inom zariadení návštevníka používanom na prehliadanie, v jeho prehliadači, kým nevyprší ich platnosť, alebo kým ich návštevník nevymaže.

Viac informácií: https://capturly.com/privacy

Capturly , Inc. H-6722 Szeged, Merey utca 12.

Spravované údaje

IP adresa zariadenia (zozbieraná a uložená anonymne);

Typ zariadenia a prehliadača;

Veľkosť obrazovky zariadenia;

Geografická poloha (iba krajina)

Kliknutia myšou;

Pohyby myši;

Formové výplne;

odkazujúca doména;

geografická poloha (iba krajina);

dátum a čas získania webových stránok;

navštívené stránky;

HTML dáta a ich zmeny;

Trvanie správy údajov

12 mesiacov

Právny základ pre správu údajov

Váš súhlas na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Dodatočná správa údajov

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o podstatných okolnostiach spracúvania údajov (právne pozadie a právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracúvania údajov).

Príjemcovia osobných údajov

Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov

Meno spracovateľa údajov: UNAS Online Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webstránka: https://unas.hu

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte právo na prístup k osobným údajom.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletterov

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: UNAS Online Kft.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: unas@unas.hu

Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: https://unas.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na zasielanie newslettera .

Správa údajov súvisiacich s účtovníctvom

Meno spracovateľa údajov: Post- Gordius Kft.

Sídlo spracovateľa údajov je: 1039 Budapest, Petőfi u. 3.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: konyveles@post-gordius.hu

Webová stránka spracovateľa údajov:

Spracovateľ sa podieľa na vedení účtovných dokladov na základe písomnej zmluvy so správcom. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa bezodkladne vymaže.

Spracovanie údajov súvisiacich s fakturáciou

Názov spracovateľa údajov: Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.

Sídlom spracovateľa údajov je: Záhony utca 7, 1031 Budapešť.

Telefónne číslo spracovateľa údajov:

E-mailová adresa spracovateľa údajov je: info@szamlazz.hu

Webová stránka spracovateľa údajov: https://www.szamlazz.hu

Spracovateľ údajov sa na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov podieľa na evidencii účtovných dokladov. Pritom Spracovateľ údajov poskytne meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre účtovné záznamy, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2, po uplynutí ktorej sa vymaže.

Správa údajov týkajúcich sa online platieb

Meno správcu údajov: Teya Hungary Zrt.

Sídlo prevádzkovateľa údajov je: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

Telefónne číslo prevádzkovateľa je: +36 1 793 6776

E-mailová adresa správcu údajov je: ugyfelszolgalat@teya.com

Webová stránka prevádzkovateľa: https://teya.com

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb online pritom nakladá s fakturačným menom, menom a adresou dotknutej osoby, číslom objednávky a dátumom podľa vlastných pravidiel správy údajov.

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom

Názov prevádzkovateľa údajov: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Sídlo prevádzkovateľa údajov je: 1143 Budapešť, Hungária körút 17-19.

Telefónne číslo prevádzkovateľa: +36 1/20/30/70 366 6611

E-mailová adresa správcu údajov je: ugyfelszolgalat@simple.hu

Webová stránka prevádzkovateľa: https://simplepay.hu

Poskytovateľ platobných služieb sa na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov podieľa na realizácii online platby, pri ktorej sú údaje v procese nákupu odovzdané poskytovateľovi online platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb online pritom nakladá s fakturačným menom, menom a adresou dotknutej osoby, číslom objednávky a dátumom podľa vlastných pravidiel správy údajov.

Účelom prenosu údajov je poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb online transakčné údaje potrebné na platobnú transakciu iniciovanú poskytovateľom platobných služieb online.

Právny základ pre prenos údajov: plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá zahŕňa platbu zo strany zákazníka a v prípade online platby si platba vyžaduje prenos údajov v súlade s týmto bodom

Program dôveryhodného obchodu

Aby program spoľahlivého obchodu spoločnosti arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) fungoval po pri nákupe tu bude zákaznícky e - mail Vaša e-mailová adresa a názov Vami zakúpeného Tovaru presmerovaný na arukereso.hu. Účel prenosu údajov: vyžiadanie a zobrazenie spätnej väzby od zákazníkov. S osobnými údajmi prenášanými týmto spôsobom nakladá spoločnosť Online Comparison Shopping Kft. v súlade s predpismi o ochrane údajov a správe údajov spoločnosti arukereso.hu. Online Comparison Shopping KFT sa považuje za správcu údajov prenášaných v tomto kole.

Vyhlásenie o prenose dát SimplePay

Ak si pri objednávke zvolíte spôsob platby s logom SimplePay, akceptujete nasledujúce vyhlásenie (zaškrtnutím políčka povinného pre odoslanie objednávky):

Beriem na vedomie, že nasledujúce osobné údaje uchovávané správcom údajov Caleido IT-Outsource Kft. (Reitter Ferenc u. 132., Budapešť, 1131) v databáze používateľov www.biomenu.eu budú prevedené na spoločnosť OTP Mobil Ltd, keďže spracovateľa údajov nájdete v informačnom oznámení o spracovaní údajov SimplePay, ktoré je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Údaje prenášané správcom údajov sú nasledovné: meno, priezvisko, IP adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, posledné 4 číslice čísla karty.

Vaše práva pri správe údajov

V rámci doby správy údajov máte podľa ustanovení Nariadenia nárok na nasledovné práva:

 • právo odvolať súhlas
 • prístup k osobným údajom a informáciám o správe údajov
 • právo na opravu
 • obmedzenie správy údajov,
 • právo na vymazanie
 • právo protestovať
 • právo na prenosnosť.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyžaduje si to vašu identifikáciu a Správca údajov s vami musí nevyhnutne komunikovať. Na účely identifikácie bude preto potrebné poskytnúť osobné údaje (identifikáciu však možno opierať len o údaje, ktoré o vás Prevádzkovateľ spravuje) a vaše sťažnosti týkajúce sa správy údajov budú dostupné v e-maile Prevádzkovateľa. vyúčtovať v lehote uvedenej v tejto informácii ohľadom reklamácií. Ak ste boli našim zákazníkom a chceli by ste sa identifikovať, aby ste mohli vybaviť reklamácie alebo záruku, zadajte na identifikáciu svoje ID objednávky. Pomocou toho vás tiež môžeme identifikovať ako zákazníka.

Správca údajov odpovie na sťažnosti súvisiace so správou údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so správou údajov, v takom prípade budú poskytnuté údaje vymazané z našich systémov. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, môže zrušenie viesť k tomu, že vám nebudeme môcť doručiť. Navyše, ak už bol nákup zrealizovaný, na základe účtovných predpisov nemôžeme vymazať údaje súvisiace s fakturáciou z našich systémov a ak nám dlhujete, tak na základe oprávneného záujmu súvisiaceho s vymáhaním pohľadávky , môžeme vaše údaje spracovávať aj v prípade, že svoj súhlas odvoláte.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú spracúvané, máte právo:

 • získať prístup k spracúvaným osobným údajom a
 • informovať správcu údajov o nasledujúcich informáciách:
  • účely správy údajov;
  • kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;
  • plánovanú dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
  • Vaše právo požadovať od Správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov vzniesť námietku proti spracúvaniu týchto osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • ak údaje neboli zhromaždené od vás, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
  • o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Účelom uplatnenia práva môže byť zistenie a kontrola zákonnosti správy údajov, preto v prípade viacerých žiadostí o informácie môže Prevádzkovateľ účtovať spravodlivý poplatok výmenou za poskytnutie informácií.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám po Vašej identifikácii zašle spracúvané osobné údaje a informácie emailom. Ak ste sa zaregistrovali, poskytujeme prístup, aby ste si mohli prezerať a kontrolovať svoje osobné údaje prihlásením sa do svojho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, že žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám súvisiacim so správou údajov.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Popierate správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuplatní;
 • sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku ), preto nepožadujete vymazanie údajov, ale žiadate obmedzenie ich používania;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely uvedenej správy údajov, ale Vy ich požadujete na predloženie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; posadnutosť
 • Vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov, avšak základom pre spracovanie údajov môžu byť aj oprávnené záujmy prevádzkovateľa, v tomto prípade, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, spracovanie údajov musí byť obmedzené.

Ak správa údajov podlieha obmedzeniam, môžu byť takéto osobné údaje spracúvané len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou ich uchovávania alebo na podávanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

Správca údajov vás bude vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informovať o zrušení obmedzenia správy údajov.

Právo na vymazanie – právo byť zabudnutý

Máte právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval;
 • odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie údajov;
 • namietate proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracúvanie údajov,
 • s osobnými údajmi nakladal správca nezákonne a toto bolo zistené na základe sťažnosti,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť predpísaná právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov.

Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek oprávneného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, je povinný vykonať všetky primerane očakávané kroky vrátane technických opatrení, aby ste informovali prevádzkovateľa a ostatných prevádzkovateľov o tom, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

Odstránenie sa neuplatňuje, ak je potrebná správa údajov:

 • na účely výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
 • splnenie povinnosti podľa právnych predpisov EÚ alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracúvanie osobných údajov (takýmto prípadom je spracúvanie údajov v rámci fakturácie, keďže uchovanie faktúry vyžaduje zákon), alebo za účelom plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov;
 • právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a ešte ju nesplnil, alebo ak prebieha sťažnosť spotrebiteľa alebo na správu údajov).

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov z dôvodov súvisiacich s vašou vlastnou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade už osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s ich predložením, presadzovaním alebo obhajobou. právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak je správa údajov vykonávaná automatizovaným spôsobom alebo ak je správa údajov založená na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať správcu údajov o poskytnutie údajov, ktoré ste poskytli správcovi údajov, a ktoré vám správca údajov zašle v xml , JSON alebo csv formát, ktorý máte k dispozícii, ak je to technicky možné, môžete požiadať Správcu údajov, aby údaje v tejto forme postúpil inému prevádzkovateľovi.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. V týchto prípadoch je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť jeho názor a podať proti rozhodnutiu námietky.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

 • Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov;
 • je to umožnené právnymi predpismi EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na správcu údajov, ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; posadnutosť
 • na základe vášho výslovného súhlasu.
Registrácia v registri ochrany údajov

Infotv . v súlade s jeho ustanoveniami musel prevádzkovateľ registrovať určité operácie s údajmi v registri ochrany údajov. Táto ohlasovacia povinnosť bola ukončená dňom 25.5.2018.

Číslo NAIH zaregistrované pred 25. májom 2018:

Registračné číslo ochrany údajov : NAIH-56299/2012

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením , ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien v technológii. použité.

Správca údajov urobí všetko v rámci svojich organizačných a technických možností, aby zabezpečil, že aj jeho Spracovatelia údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie údajov.

Prostriedky

Ak podľa vášho názoru správca údajov porušil zákonné ustanovenie týkajúce sa správy údajov alebo nesplnil niektorú z vašich požiadaviek, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail) za účelom ukončenia údajnej nezákonnej správy údajov: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefónne čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o správe údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nesplní niektorú z Vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu na Prevádzkovateľa na súde.

Úprava informácií o správe údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo upraviť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ správy údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti novely súhlasíte so zmenenými informáciami o správe údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie údajov v súvislosti so zhromaždenými údajmi na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, bude vás informovať o účele spracovania údajov a nasledujúcich informáciách pred ďalším spracovaním údajov:

 • o dobe uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o kritériách na jej určenie;
 • právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade spracúvania údajov na základe oprávnených záujmov môžete namietať spracúvanie osobných údajov a v prípade spracúvanie údajov na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu, môžete požiadať o poskytnutie práv na prenosnosť údajov;
 • v prípade správy údajov na základe súhlasu, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať,
 • o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • o tom, či sa poskytovanie osobných údajov zakladá na právnych predpisoch alebo zmluvnej povinnosti alebo je predpokladom uzavretia zmluvy, ako aj o tom, či ste povinný osobné údaje poskytnúť a aké možné následky môže mať neposkytnutie údajov;
 • o skutočnosti automatizovaného rozhodovania (ak je takýto postup použitý), vrátane profilovania, ako aj, aspoň v týchto prípadoch, zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takejto správy údajov a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.